top of page

Hypnosis Tools Free Webinar

Public·35 members
Aiden Murphy
Aiden Murphy

Blatny Psychologie Osobnosti Pdf TOP5 OBSAH PŘEDMLUVA LET VÝZKUMU OSOBNOSTI V PSYCHOLOGII (Marek Blatný) Vznik psychologie osobnosti jako samostatné disciplíny Dvě oblasti zájmu psychologie osobnosti Psychologické chápání pojmu osobnost Hlavní témata psychologie osobnosti Biologická báze osobnosti temperament Rysy osobnosti Motivace Inteligence Kognitivní stránka osobnosti sebepojetí Utváření a vývoj osobnosti Lidské ctnosti a silné stránky charakteru Perspektivy psychologie osobnosti MODERNÍ TEORIE TEMPERAMENTU (Marek Blatný) Moderní historie výzkumu temperamentu Definice temperamentu Kritéria rozdělení temperamentových teorií Teorie vycházející z výzkumu dětské populace Teorie Thomase a Chessové a jejich pojem goodness of fit EAS teorie Busse a Plomina Emoční teorie dětského temperamentu Goldsmithe a Campose Kaganovo pojetí inhibovaného a neinhibovaného temperamentu Teorie vycházející z výzkumu dospělé populace Něbylicynova teorie temperamentu Merlinova teorie temperamentu PEN teorie H. J. Eysencka Grayova neuropsychologická teorie temperamentu Strelauova regulační teorie temperamentu Zuckermanův koncept hledání vzruchu (sensation seeking) Cloningerův neurobiologický model temperamentu Závěr NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ RYSŮ: PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI (Martina Hřebíčková) Vymezení vlastností osobnosti Lexikální (taxonomické) výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti Pětifaktorový model (popisu) osobnosti Historie pětifaktorového modelu popisu osobnosti v lexikálních studiích Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie... 46
Blatny Psychologie Osobnosti Pdf6 3.2.4 Obsah pěti obecných charakteristik osobnosti Srovnání pětifaktorových struktur v různých jazycích Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura Zhodnocení lexikálního přístupu k pětifaktorovému modelu Dispoziční (dotazníkový) přístup zkoumání pětifaktorové struktury osobnosti NEO inventáře Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti Rodové odlišnosti pěti dimenzí osobnosti Mezikulturní psychologie rysů Pětifaktorová teorie osobnosti Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu k pětifaktorovému modelu Uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti Použití v klinické psychologii a psychiatrii Behaviorální lékařství a psychologie zdraví Další využití při výběru profese, v pracovní, podnikové a organizační psychologii Uplatnění v pedagogické praxi a pedagogicko -psychologických výzkumech Zhodnocení omezení a přínosů pětifaktorového modelu osobnosti INTELIGENCE (Alena Plháková) Definice inteligence Měření inteligence Testy inteligence Hodnocení testů inteligence Faktorově-analytické modely inteligence Kognitivní modely inteligence Jednoduché procesy zpracování informací ve vztahu k inteligenci Kognitivní komponenty Kontextové modely: inteligence jako kulturní invence Kontextový přístup k intelektovému vývoji Vliv kulturních modelů na vytváření testů inteligence Hodnocení kontextových modelů inteligence Systémové modely inteligence Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí Hodnocení teorie rozmanitých inteligencí Sternbergova triarchická teorie inteligence Hodnocení systémových modelů inteligence Další typy inteligence Praktická inteligence Sociální inteligence Emoční inteligence Kontroverze dědičnost versus prostředí Závěr SEBEPOJETÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE (Marek Blatný) Úvod Sociálně-kognitivní psychologie: historie a současný status Definice sebepojetí Historické kořeny současného výzkumu sebepojetí William James Symboličtí interakcionisté


7 5.5 Současný pohled na sebepojetí Multifacetové sebepojetí Hierarchické sebepojetí Dynamické sebepojetí Sebepojetí jako Jáský systém Psychologická konceptualizace Já jako subjektu činnosti Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň kognice Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň motivace Kognitivní aspekt Já Obsah sebepojetí Struktura sebepojetí Typy reprezentací Já Kognitivní aspekty charakterizující sebepojetí jako celek Diferencované, avšak jediné Já Emoční aspekt Já Mentální reprezentace emočního vztahu k sobě: sebehodnocení Zdroje sebehodnocení Aspekty sebehodnocení Dimenzionalita globálního sebehodnocení Konativní aspekt Já (seberegulace) M. Snyder: sebemonitorování Kontrolní model seberegulace Carvera a Scheiera Teorie diskrepancí v sebepojetí (teorie osobních vodítek) E. T. Higginse Sociálně kognitivní pojetí seberegulace A. Bandury Metody výzkumu sebepojetí Perspektivy výzkumu: od diferenciace k integraci MOTIVACE A OSOBNOST (Iva Stuchlíková) Úvod Hlavní témata motivační psychologie Motiv jako stav a rys K pojmu motivace Klasifikace motivů Vztah motivace k dalším psychickým procesům Motivace jako proces Motivační systém osobnosti Implicitní motivy Velká trojka motivů Explicitní motivační systém Vztahy implicitní-explicitní motivace Motivace jako funkce kognitivního systému vybrané otázky Motivace jako funkce očekávání úspěchu a incentivní hodnoty cíle Formování intence cílová a implementační intence Cyklus vzdávání se cíle (incentive disengagement) Atribuční teorie motivace Teorie sebedeterminace Kompetence a motivace TEORIE CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE (Katarína Millová) Úvod Klasické teorie celoživotního vývoje


8 7.2.1 Sigmund Freud: teorie psychosexuálního vývoje Erik H. Erikson: teorie psychosociálního vývoje Jean Piaget: teorie kognitivního vývoje Robert J. Havighurst: teorie vývojových úkolů Lawrence Kohlberg: teorie morálního vývoje Carol Gilliganová: kritika Kohlbergovy teorie morálního vývoje Moderní teorie celoživotního vývoje Paul B. Baltes: teorie lifespanového vývoje Jutta Heckhausenová: lifespanová teorie kontroly Glen H. Elder, jr.: teorie celoživotní dráhy Richard M. Lerner: teorie vývojového kontextualismu David Magnusson: holistická interakční teorie jedinec-prostředí Závěr OSOBNÍ POHODA (Marek Blatný) Úvod Psychologie osobní pohody, její hlavní znaky Co je osobní pohoda a co ji tvoří Zdroje osobní pohody Eudaimonický (vs. hédonický) přístup k osobní pohodě Humanistická psychologie a pojem sebeaktualizace Eudaimonické teorie osobní pohody Vývoj osobní pohody v průběhu života Podpora a udržování osobní pohody Závěr SILNÉ STRÁNKY CHARAKTERU A CTNOSTI (Alena Slezáčková) Úvod Počátky pozitivní psychologie Charakter ústřední pojem pozitivní psychologie Východiska a zdroje klasifikace silných stránek charakteru Kritéria pro vymezení silných stránek charakteru VIA (Values in Action) klasifikace silných stránek charakteru a ctností Další současné koncepce silných stránek Závěr SPIRITUALITA V CENTRU STRUKTURY OSOBNOSTI (Pavel Říčan) Úvod Definice spirituality a možnosti její operacionalizace Spiritualita ve struktuře individuálních rozdílů faktorová analýza Spiritualita jako komponenta architektury osobnosti Spirituální motivace Dodatek: Pražský dotazník spirituality O AUTORECH LITERATURA JMENNÝ REJSTŘÍK VĚCNÝ REJSTŘÍK SHRNUTÍ / SUMMARY


9 předmluva / 9 PŘEDMLUVA Jako student jsem se ke zkoušce z psychologie osobnosti připravoval z knihy Karla Balcara Úvod do studia psychologie osobnosti. Dodnes ji považuji za jednu z nejlepších učebnic psychologie osobnosti, která kdy byla v Česku, resp. v bývalém Československu, vydána. Mnohokrát jsem se k ní vracel jako k bohatému studijnímu materiálu, a to i v době, kdy jsem už pracoval v Akademii věd. O kvalitě knihy svědčí také to, že byla vyhledávaným zdrojem informací i pro kolegy z jiných oborů, především pro psychiatry. Vždy jsem si přál jednou napsat podobně kvalitní knihu o osobnosti. Za více než čtvrtstoletí od vydání Balcarovy učebnice se však bohužel situace ve vědě změnila natolik, že již není v silách jediného člověka obsáhnout obor tak rozsáhlý a rozmanitý, jako je psychologie osobnosti. Objem poznatků o každém z témat psychologie osobnosti se za poslední desetiletí zmnohonásobil a běžně se dnes setkáváme s celými monografiemi věnovanými některé dílčí oblasti temperamentu, sebepojetí či celoživotnímu vývoji člověka. Oslovil jsem proto přední české odborníky a odbornice na osobnost a společně jsme vytvořili monografii, která pokrývá základní témata psychologie osobnosti: temperament, rysy, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoj osobnosti. Naší snahou bylo zachytit nejnovější vývoj v oboru. Každá kapitola je uvedena krátkým historickým exkurzem a výčtem poznatků, které jsou v dané oblasti považované za základní. Následuje rozbor a kritické zhodnocení vývoje v dané tematické oblasti. Důraz jsme kladli na vývoj v oboru za posledních 25 let, v období zhruba mezi roky 1980 až Dá se říct, že naše kniha začíná tam, kde končí učebnice Karla Balcara, která poprvé vyšla v roce Velkou pozornost věnujeme v knize i tématům osobní pohody a duchovního rozměru života člověka. Každý z nás si přeje prožít dobrý, plnohodnotný život, proto se domnívám, že témata, jakými jsou osobní pohoda, lidské přednosti a ctnosti (human strenghts) a spiritualita, patří svou podstatou do psychologie osobnosti. Na závěr bych rád zdůraznil, že kniha není učebnicí a ani nemá ambici být vyčerpávající rukovětí ( handbook ) psychologie osobnosti. Má charakter spíše monografický a v jednotlivých kapitolách jsou reflektována i osobní témata a zájmy jejich autorů a autorek. Snažili jsme se také vyhnout tomu, abychom do knihy zařazovali poznatky tak čerstvé, že dosud neprošly dostatečným kritickým zhodnocením. Jako editor se domnívám, že monografie má samozřejmě shrnovat poznatky pokud možno aktuální, avšak na druhou stranu již prověřené a přijímané vědeckou obcí. Osobně mám z knihy radost a přál bych si, aby i pro čtenáře byla nejenom zdrojem vědeckých informací, ale i poutavým čtením a podnětem k zamyšlení o podstatě a zákoutích lidské duše. V Brně Marek Blatný, editor


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page